1. Cải thiện media.

Hỗ trợ upload trực tiếp lên thư mục public/storage trong trường hợp các bạn sử dụng hosting, không thể chạy php artisan storage:link hoặc do bên hosting tắt hàm symlink vì lý do bảo mật.

Để sử dụng, bạn cần thêm vào .env: FILESYSTEM_DRIVER=public

 

2. Thay đổi cấu trúc asset files.

Trước đây, để published asset files từ trong /platform folder, chúng ta dùng lệnh.

php artisan vendor:publish --tag=public --force

Nay đổi thành.

php artisan vendor:publish --tag=cms-public --force

Vì tag public quá phổ biến và nhiều packages xài nên mình đổi qua cms-public để Laravel chỉ publish những file css, js, images từ core CMS của mình.

Thay đổi cấu trúc files trong public/vendor/core nên các bạn cần xoá thư mục này đi và chạy lệnh publish lại hoặc có thể copy từ bản update mới nhất.

 

3. Đổi status mặc định của posts, pages, blocks, galleries... 

Trước đây, status mặc định của các record trong bảng posts, pages... là publish, giờ được đổi thành published.

BaseStatusEnum::PUBLISH được đổi thành BaseStatusEnum::PUBLISHED.

 

4. Đổi cách bind repository

Đổi cách bind repository từ singleton qua bind.

Ví dụ:

$this->app->bind(PostInterface::class, function () {
    return new PostCacheDecorator(new PostRepository(new Post));
});

 

5. Xoá bỏ author code.

Loại bỏ @author trong comment docs. Để tên tác giả trong code nhiều quá anh em ý kiến nên thôi xoá đi, cho khách của các bạn không tim ra mình :D 

 

6. Thêm dev-tool package.

Kể từ phiên bản này, tất cả các commands liên quan tới việc tạo plugin, xoá plugin, tạo theme, tạo widget... sẽ được đặt trong package dev-tool. Đây là 1 dev package, do đó các bạn có thể loại bỏ nó khi lên production bằng lệnh composer install --no-dev.

Package này chứa những công cụ cần thiết trong quá trình phát triển website sử dụng CMS bên mình và có thể loại bỏ để làm nhẹ source khi lên production.

Screen Shot 2019-05-31 at 7.50.44 AM

 

7. Sửa lỗi và cải tiến một số chức năng hiện có.

- Sửa lỗi đa ngôn ngữ.

- Sửa lỗi dashboard widget.

- Cho phép tạo user mới mà không cần role. Đối với super user, bạn không cần thêm role cho user này vì mặc định họ có đầy đủ quyền rồi :D 

- Tối ưu migrations.

 

8. Refactor code.

Mình luôn muốn source càng ngày càng hoàn hảo, chạy trơn chu. Vì vậy, mình luôn dành phần lớn thời gian để refactor code.

Screen Shot 2019-05-31 at 7.52.38 AM