- Cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=Xclo97p241w&t=1s

- Giới thiệu chức năng plugin generator: https://youtu.be/aOLAGOJKq6A